E-Porady : Uznanie Ojcostwa .

Uznanie ojcostwa

Dzięki uznaniu ojcostwa w akcie urodzenia dziecka będzie widniało imię i nazwisko ojca uznającego ojcostwo. W konsekwencji mężczyzna uznający ojcostwo będzie uważany za pełnoprawnego rodzica ze wszystkimi tego skutkami (pełna władza rodzicielska, dziedziczenie, prawa i obowiązki rodzica).

Ważne!

Jeżeli dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego, ojciec dziecka nabywa władzę rodzicielską z chwilą urodzenia się dziecka. W przypadku dziecka pozamałżeńskiego dla powstania władzy rodzicielskiej musi być ustalone ojcostwa.

Uznanie ojcostwa jest jednym ze sposobów ustalenia ojcostwa .Drugim z nich jest orzeczenie sądu. Procedury te stosuje się, gdy nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone.

Uznanie ojcostwa nie może jednak nastąpić, jeżeli:

  • zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki,
  • toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.

Uznanie ojcostwa polega na tym, że mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadcza przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka. Warunkiem koniecznym do uznania ojcostwa jest potwierdzenie jednocześnie albo w ciągu 3 miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny przez matkę dziecka, że mężczyzna składający oświadczenie jest ojcem dziecka.
W przypadkach niedopuszczalności uznania albo powzięcia wątpliwości co do pochodzenia dziecka kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa.

Jak już zostało wspomniane, ustalenie ojcostwa może nastąpić poprzez orzeczenie sądu. Mężczyzna składa w tym celu oświadczenie o uznaniu ojcostwa. Uznanie ojcostwa następuje przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.

Uznanie ojcostwa przed sądem opiekuńczym jest obowiązkowe w przypadku braku pełnej zdolności do czynności prawnych wynikającej z wieku składającego oświadczenie bądź matki.

Ponadto w razie wystąpienia niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi, oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może zostać:

  • zaprotokołowane przez notariusza albo

złożone do protokołu wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy.albo gminy.

Taki protokół podpisuje osoba przyjmująca oświadczenie oraz osoba składająca oświadczenie, chyba że nie może ona go podpisać. Przyczynę braku podpisu podaje się w protokole.

Istotnym jest, że uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

Co do zasady można uznać ojcostwo dziecka:
– poczętego, ale jeszcze nie narodzonego (jeżeli matka dziecka nie wstąpiła w związek małżeński, można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego),
– niepełnoletniego.

Co dzieje się w przypadku śmierci dziecka przed osiągnięciem pełnoletności? Uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.

NAJNOWSZE WPISY