Chcę uznać ojcostwo. Gdzie mogę to zrobić?

fotolia_59535691_xs-300x190

Ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego może nastąpić w dwojaki sposób:
– uznanie ojcostwa,
– sądowe ustalenie ojcostwa.

Mężczyzna nie będzie mógł uznać dziecka, jeżeli w sądzie toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa, jak również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

Osoby, których oświadczenia są konieczne do uznania ojcostwa, mogą zgłosić się do kierownika urzędu stanu cywilnego lub do sądu opiekuńczego. Za granicą, uznanie ojcostwa może nastąpić przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.

Oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

Mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, który chce uznać dziecko, musi oświadczyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka. Uznanie ojcostwa nastąpi, jeżeli matka dziecka jednocześnie, bądź w ciągu trzech miesięcy od oświadczenia mężczyzny, potwierdzi, że to on jest ojcem jej dziecka.

Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom, które chcą złożyć oświadczenia wymagane do uznania ojcostwa przepisy regulujące obowiązki i prawa wynikające z uznania, przepisy o nazwisku dziecka oraz jaka jest różnica pomiędzy uznaniem ojcostwa a przysposobieniem dziecka.

Kiedy kierownik urzędu stanu cywilnego odmówi przyjęcia oświadczeń?

Sama wola złożenia oświadczeń przez mężczyznę i matkę dziecka nie wystarczy do skuteczności uznania ojcostwa. Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo, gdy powziął wątpliwość, co do pochodzenia dziecka.

Uznanie jest niedopuszczalne, jeżeli wcześniej ustalono pochodzenie dziecka od innego mężczyzny, które nie zostało skutecznie zakwestionowane, jak również ze względu na brak wymaganego wieku młodych rodziców, bądź wątpliwości, co do stopnia ich rozwoju bądź stanu psychicznego.

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń, uznanie ojcostwa może nastąpić wyłącznie przed sądem opiekuńczym, właściwym ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, którego kierownik odmówił przyjęcia tych oświadczeń.

Wymagany wiek

Oświadczenie do uznania ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła szesnaście lat i nie ma podstaw do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia. W sytuacji, gdy osoba ta nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.

NAJNOWSZE WPISY