Utrudnianie Kontaktów Ojcu z Dzieckiem .

„Od wielu lat skutecznie utrudnia mi się kontakty z dzieckiem. W zasadzie od około dwóch lat w ogóle go widuję, bo albo jest chore albo się uczy albo nie wiadomo co… . Dlaczego prawo w Polsce nie daje sobie z tym rady? Dlaczego mimo wyroku sądu jestem traktowany jak obcy?”. Jeżeli Twoja była żona/partnerka NIE STOSUJE SIĘ do orzeczenia sądu dotyczącego kontaktów z dzieckiem i te kontakty utrudnia lub wręcz uniemożliwia, masz prawo żądać nałożenia na nią kary pieniężnej, która zostanie wypłacona TOBIE, a nie jak dotychczas Skarbowi Państwa. Ten system funkcjonuje od niedawna w polskim prawie i jest swoistym „straszakiem” na kobiety, które nie rozumieją, że mścić można się w inny sposób, aniżeli utrudnianiem kontaktów ojcu z własnym dzieckiem. NOWE postępowanie zostało podzielone na dwa etapy, a płacimy za nie tylko RAZ! I tak: I ETAP: Składamy WNIOSEK O ZAGROŻENIE NAKAZANIEM ZAPŁATY, w którym uprawdopodabniamy na czym polega utrudnianie kontaktów. Wskazujemy konkretne zachowania, za jakie kara miałaby być nakładana! Dlaczego? Dlatego, że za każde takie zachowanie, na matkę dziecka będzie nakładana karna pieniężna bez konieczności składania za każdym razem przez ojca dziecka wniosku do sądu!!! Najczęściej tym zachowaniem jest po prostu niewydawanie dziecka w terminach wyznaczonych kontaktów. Do wniosku załączamy odpis orzeczenia (lub ugody zawartej przed sądem lub mediatorem). Sąd wydaje postanowienie po WYSŁUCHANIU ojca i matki dziecka. Jaką karą sąd zagrozi matce dziecka? Będzie to kara uwzględniająca sytuację majątkową matki dziecka. Co więcej, nieuzasadnione utrudnianie kontaktów z dzieckiem i nastawianie go przeciwko ojcu stanowi podstawę do ograniczenia matce władzy rodzicielskiej! Potrzebna będzie do tego opinia psychologa, który nie będzie miał najmniejszych trudności, aby ocenić czy dziecko jest manipulowane oraz pomoc adwokata, który profesjonalnie poprowadzi sprawę. II ETAP: Jeżeli osoba, której sąd zagroził nakazaniem zapłaty kary, nadal nie wypełnia swego obowiązku, sąd na skutek WNIOSKU OJCA dziecka NAKAŻE zapłatę kary, zgodnie z ilością naruszeń, jakich dopuściła się matka dziecka. Postanowienie zostaje wydane po wysłuchaniu matki i ojca przez sąd. Jeżeli wniosek zawiera wskazanie kilku naruszeń, które zagrożone były zapłatą kary, sąd wydaje postanowienie, w którym zobowiązuje do zapłaty kary wynikającej z iloczynu naruszeń i kwoty zawartej w postanowienia o zagrożeniu. Gdy składa się kolejne wnioski w II etapie za kolejne naruszenia, nie podlegają one już opłacie sądowej! Następnie, gdy postanowienie sądu się uprawomocni, udajemy się z nim do komornika celem egzekucji! W tym miejscu warto również krótko wspomnieć o innej nowej zmianie wprowadzonej w prawie, jaką jest zwrot uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z próbą wykonania kontaktu. Otóż jeżeli do kontaktu nie doszło z winy matki, będzie ona musiała, na mocy orzeczenia sądu opiekuńczego, zwrócić ojcu dziecka koszt jego uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniami podjętymi celem realizacji orzeczonych kontaktów, np. koszt paliwa.      Czytaj .. Jaka Kara

NAJNOWSZE WPISY