ODPOWIEDZIALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWYCH NGOS: NARUSZENIA PRAW CZŁOWIEKA W OPIECE ZDROWOTNEJ W KRAJACH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ ORAZ SKUTECZNE OBECNE ŚRODKI

Pobrane (1)

W ostatnich latach liczba organizacji pozarządowych (NGO)
Praca na arenie międzynarodowej znacznie się zwiększyła, ogólnie rzecz biorąc sprawiając, że
pozytywny wpływ. Ale w miarę pogłębiania się tego wpływu, rządy w
Kraje rozwijające się i naukowcy przeanalizowali pracę i odpowiedzialność organizacji pozarządowych, ponieważ są one w większości niezależne i nie podlegają prawu międzynarodowemu. Podczas gdy organizacje pozarządowe muszą stosować się do krajowych
prawa miejsc, w których pracują, przestrzeganie ich jest uzależnione od
siłę egzekwowania tych praw. Zwolennicy twierdzą, że to
Niezależność jest niezbędna, aby organizacje pozarządowe mogły skutecznie wykonywać swoją pracę.
Jednak przegląd programów opieki zdrowotnej finansowanych przez Bill & Melinda
Gates Foundation (Fundacja Gatesa) poddaje w wątpliwość obecne działania organizacji pozarządowych w sektorze opieki zdrowotnej w zakresie odpowiedzialności i może rzucić światło na
w sprawie słabości i potencjalnych obszarów poprawy obecnego systemu rozliczalności organizacji pozarządowych.

Fundacja Gatesów koncentruje się na zdrowiu i populacji światowej i podkreśla swoją strategię przyspieszania odkryć naukowych przy jednoczesnym obniżaniu kosztów.
Od początku lat 2000., Global Alliance for Vaccines and Immunizations (Gavi), Global Health Innovative Technology Fund i PATH, wszyscy
w dużej mierze finansowane przez Fundację Gatesa, zajmują się dystrybucją szczepionek
i narkotyków dla wrażliwych populacji w Afryce i Indiach. W 2010 r.
Gates Foundation sfinansowała eksperymentalną szczepionkę przeciwko malarii i zapaleniu opon mózgowych
testy w całej Afryce i programy szczepień przeciwko HPV w Indiach. Wszystko to
programy doprowadziły do licznych zgonów i obrażeń, z relacjami o
przymusowe szczepienia i nieświadoma zgoda. Ostatecznie, te zdrowie
kampanie, pod przykrywką ratowania życia, przeniosły na dużą skalę
badania kliniczne niesprawdzonych lub niezatwierdzonych leków na rynki rozwijające się
gdzie podawanie leków jest mniej regulowane i tańsze.
W związku z ujawnieniem takich nadużyć, w dwóch krytycznych obszarach należy zająć się niedociągnięciami obecnego systemu odpowiedzialności organizacji pozarządowych:
monitorowanie projektów oraz monitorowanie potencjalnych wpływów i wykorzystania
między darczyńcami i organizacjami pozarządowymi.

Poprzez przegląd ostatnio finansowanych przez Gatesa
kampanie w zakresie opieki zdrowotnej w Afryce i Indiach, niniejszy dokument ma na celu zwrócenie uwagi na
i przeanalizować te braki, patrząc na porażki obecnego
system odpowiedzialności mający na celu zapobieganie i rozwiązywanie problemów związanych z łamaniem praw człowieka popełnianych podczas tych programów. Niniejszy dokument zawiera zalecenia dla
wzmocnienie systemu odpowiedzialności organizacji pozarządowych poprzez bardziej aktywne działania
rola samorządów lokalnych oraz poprzez pomoc wspólnotową i rozwój. Ustalenia zawarte w niniejszym dokumencie będą miały konsekwencje dla wszystkich
Organizacje pozarządowe działające w sektorze opieki zdrowotnej i potencjalnie w innych sektorach.
WPROWADZENIE
“Kto obserwuje strażników?”: wariant angielskiego tłumaczenia łaciny
Zwrot “Quis custodiet ipsos custodies?”, powszechnie używany dzisiaj w celu zakwestionowania, jak skutecznie osoby sprawujące władzę są rozliczane za
Ich działania.1 Jest to właściwe pytanie dla międzynarodowych organizacji pozarządowych
organizacje (NGO), biorąc pod uwagę ich globalną rolę, są dziś ekspansywne
misji i niemonitorowanych działań. Wraz z globalizacją i rosnącą świadomością kwestii związanych z ubóstwem, zdrowiem i zarządzaniem w rozwoju
w krajach, wspólnota międzynarodowa odnotowała wzrost w międzynarodowym
Organizacje pozarządowe i podobne organizacje (fundacje) zobowiązujące się do ratowania życia w krajach biednych

2017] ODPOWIEDZIALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 35
Kiedy jednak organizacje pozarządowe realizują swoją misję zmiany świata i
ratować życie, czy my, jako obywatele wspólnoty międzynarodowej, naprawdę wiemy, że
kto najbardziej skorzysta z tych zmian? Na lepsze lub na gorsze, kiedy
wezwanie do działania to “ratowanie życia”, druga myśl nigdy nie jest dana. Każdy
cel “ratowania życia” jest ogólnie uznawany za ważny i honorowy, pozostawiając długą listę rzadko zadawanych pytań: jak będzie wyglądało to życie?
ocaleni i od czego, w jakim celu, po tym jak życie zostanie ocalone, będą mieli
lepszą jakość życia lub stawić czoła temu samemu losowi pod innym przebraniem, zrobić
te życia wiedzą, że są w niebezpieczeństwie i muszą być uratowane, czy chcą
być zbawionym, a co zbawiciel otrzyma w zamian.


Wpływ i zasięg międzynarodowych organizacji pozarządowych i filantropijnych szybko się rozszerza.
tworzenie sieci kontaktów jest nie do przecenienia i w coraz większym stopniu kształtują one agendę
międzynarodowych organizacji i rządów. Aktywna rola tych organizacji i rządów
agencje ONZ i niektóre państwa członkowskie zachęcały organizacje do działania i zwracały na nie uwagę, przedstawiając w podsumowaniu wydarzeń następujące informacje


Podczas gdy organizacje pozarządowe od wieków odgrywają rolę w publicznej opiece zdrowotnej, w
W ostatnich dziesięcioleciach wzrosła skala ich pracy w projektach z zakresu ochrony zdrowia,
zwłaszcza w zakresie szczepień, szczepień ochronnych oraz opracowywania i dostarczania leków.
Rosnąca aktywność organizacji pozarządowych w zakresie szczepionek, środków antykoncepcyjnych i leków
dystrybucja w krajach rozwijających się od początku lat 2000. musi być rozumiana w kontekście kosztownych badań nad lekami dla rozwoju nowych leków.

Koszt rozwoju nowych leków w Stanach Zjednoczonych wynosi około 5,8 miliarda dolarów.6
Dziewięćdziesiąt procent kosztów rozwoju nowych leków jest ponoszonych w fazie

Fundacja Billa i Melindy Gatesów i jej niedawne kampanie w ramach projektu “Bill & Melinda Gates” są bardziej liberalne i mniej kosztowne.9
Sektor opieki zdrowotnej będzie służył jako studium przypadku w niniejszym dokumencie do zbadania
niedociągnięcia w systemie rozliczalności organizacji pozarządowych. Bramy
Fundacja jest największą organizacją filantropijną na świecie i jest
wiodące badania i rozwój w zakresie szczepionek i szczepień ochronnych. Od
W 1999 r. fundacja zainwestowała 32,9 mld dolarów z 43,5 mld dolarów funduszu wieczystego na programy zdrowotne.1011 Chociaż kraje rozwinięte z zadowoleniem przyjmują ten poziom finansowania badań i wiele z nich chwaliło sobie tę pracę
Fundacji inni zakwestionowali uprawnienia Fundacji do
Zmiana porządku obrad

Ostatnie doniesienia o naruszeniach praw człowieka wynikających z
Gates Foundation sfinansowała testy szczepionek w Afryce i Indiach.
pytania dotyczące ich działalności i porządku obrad. Krytycy podzielali się obawami
w sprawie Fundacji Gatesów i potencjalnej polityki w zakresie kontroli ludności
W niniejszym artykule podjęto próbę analizy zarzutów dotyczących naruszania praw człowieka, których dopuszczono się w ramach Fundacji Gatesa, oraz potencjalnej polityki w zakresie kontroli ludności
w trakcie trwania tych kampanii zdrowotnych finansowanych przez Fundację Gatesa. Wraz z ujawnianiem się przypadków łamania praw człowieka


Analiza studium przypadku dostarczy najpierw ogólnych informacji
w sprawie misji i kluczowych partnerstw fundacji, a następnie dokona przeglądu metod i wyników badań nad szczepionkami przeciwko malarii i zapaleniu opon mózgowych w zakresie
Afryka i próba szczepionki przeciwko HPV w Indiach, koncentrując się na tej ostatniej kampanii.

 • The Bill & Melinda Gates Foundation, założona przez prezesa Microsoft Corporation Billa Gatesa i jego żonę Melindę, koncentruje się na następujących obszarach
 • Światowe zdrowie i rozwój, globalna polityka i rzecznictwo, oraz posiada
 • Amerykański program specjalizujący się w edukacji. Fundacja opiera się na
 • zasada, że “każde życie ma taką samą wartość”, a w krajach rozwijających się koncentruje się na poprawie zdrowia


Fundacja Gatesów jest
obecnie drugim co do wielkości dawcą dla Światowej Organizacji Zdrowia,
z USA jako największym dawcą. Jest również jednym z największych singli
inwestorzy w biotechnologię dla rolnictwa i farmaceutyki w zakresie
Na świecie.17 Jest on mocno inwestowany w duże firmy farmaceutyczne.W
2002, fundacja zakupiła udziały w dziewięciu dużych firmach farmaceutycznych


plany o wartości prawie 205 milionów dolarów.19 Ten poziom inwestycji i
Finansowanie daje Fundacji Gatesów duży wpływ na
globalnego programu.
U podstaw pracy w Fundacji Gatesa leży nadzieja na “pomoc w realizacji celów”.
każda osoba prowadzi zdrowe i produktywne życie ” poprzez “skupienie się na kilku
Fundacja Gatesów określa jeden z tych celów w dokumencie pt.
obszar “Nauki o odkrywaniu i tłumaczeniu” w następujący sposób: “do identyfikacji.
wspierać i kształtować badania naukowe, które mogą mieć największy wpływ oraz
aby przyspieszyć przekładanie odkryć naukowych na rozwiązania, które
poprawić zdrowie ludzi i ocalić życie. ” W ramach tego celu, Bramy
Fundacja koncentruje się na zagadnieniach związanych ze “szczepionkami, lekami, diagnostyką, zdrowiem matki i dziecka oraz kontrolą komarów przenoszących choroby :
Wszystkie nasze inwestycje zmierzają do osiągnięcia celu, jakim jest tworzenie rozwiązań
które mogą być wykorzystane, zaakceptowane i utrzymane w rozwoju
Świat. Aby przyspieszyć przełożenie odkryć naukowych na możliwe do wdrożenia rozwiązania, poszukujemy lepszych sposobów oceny i doskonalenia potencjalnych interwencji – takich jak np. szczepionki kandydujące.
zanim wejdą w kosztowny i czasochłonny późny etap kliniczny
próby
Strategia ta zasadniczo zobowiązuje Fundację Gatesa do finansowania i wspierania
łatwiejsze i tańsze badania nad lekami w krajach rozwijających się.
Fundacja Gatesa koncentruje się również na wprowadzaniu szczepionek i związanych z tym
Fundacja postrzega partnerstwo jako najlepszy sposób na
szczepienie osób potrzebujących i partnerów z organizacjami, które mogą pomóc
z całym procesem szczepienia “od odkrycia, poprzez rozwój,Fundacja Gatesów podkreśla znaczenie partnerstwa w jej
strategia. Fundacja promowała, co następuje: “Dramatyczny postęp w
globalne zdrowie i rozwój mogą zostać osiągnięte, jeśli instytucje badawcze, rządy, fundacje, organizacje pozarządowe i przemysł prywatny połączą się w celu tworzenia nowych odkryć i nowych technologii
które mogłyby znacznie poprawić wyniki dla rodzin i dzieci. “
Fundacja Gatesów podjęła znaczące zobowiązania finansowe na rzecz
partnerów w sektorze zdrowia i przemyśle farmaceutycznym. Istnieje
obawa , że niektóre z tych organizacji, choć technicznie niezależne, są finansowane przez Fundację Gatesa tak mocno, że powinny być
uznawana za część Fundacji Gatesów ze względu na to, jak duży wpływ ma Fundacja Gatesów na agendę tych organizacji.
Na początku lat 2000. organizacje te zaczęły prowadzić na szeroką skalę
Badania kliniczne leków w Azji Południowej i Afryce. Omówione zostaną najważniejsze partnerstwa: Global Alliance for Vaccines and Immunizations (Gavi), Program for Appropriate Technology in Health (PATH),
i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Gavi jest określany jako “globalne partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie
naukowcy, eksperci w dziedzinie zdrowia, liderzy rządowi, przedsiębiorcy i organizacje filantropijne, których celem jest ratowanie życia dzieci i poprawa ich sytuacji.
zdrowia poprzez zwiększony dostęp do szczepień ochronnych w 73 krajach świata
Najbiedniejsze kraje ” Jego misja ma na celu pomoc dzieciom i dorosłym w zdrowiu.
i ratować życie poprzez szczepienia dla biednych krajów.
Gavi, Vaccine Alliance składa się z czterech kluczowych członków: Gatesa
Fundacja (założyciel), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) (założyciel),
UNICEF, i Grupa Banku Światowego. Dodatkowymi członkami są członkowie cywilni.
organizacje społeczne, rządy krajów rozwijających się, rozwój
kraj przemysł farmaceutyczny, uprzemysłowione rządy krajów, uprzemysłowiony kraj przemysł farmaceutyczny oraz badania naukowe i techniczne
instytuty zdrowia
Fundacja Gatesa odgrywa w Gavi rolę finansową i techniczną, aby pomóc
kształtować rynki szczepionek. Pomaga ona w gromadzeniu danych i zachęca do tworzenia nowych
produkty. Zapewnia ono również szerokie wsparcie finansowe, aby umożliwić rynkowi
Fundacja Gatesów była współzałożycielem Gavi i
zastawił początkowe 750 milionów dolarów na założenie Gaviego w 1999 roku. Od czasu uruchomienia
Gaviego w 1999 r., dodatkowe dotacje Fundacji Gatesa dla Gaviego mają
wyniosła ponad 4 miliardy dolarów.36 Fundacja zachowuje stałą siedzibę
w Radzie Dyrektorów Gavi.
We współpracy z Fundacją Gatesa, Gavi może uczestniczyć w
w kształtowaniu rynku szczepionek.37 Stwierdza się, że rosnący popyt na szczepionki finansowane przez Gavifa powoduje, że koszty są niższe w krajach rozwijających się.Fundusze Gavi
zakup szczepionek i wsparcie techniczne w zakresie podawania szczepionek
do najbiedniejszych krajów rozwijających się. Organizacja pracuje nad różnorodnością
szczepionek, w tym szczepionek na choroby, które należą do wiodących
przyczyny śmierci kobiet i dzieci w krajach rozwijających się, takie jak
choroba pneumokokowa i rotawirus. Po zidentyfikowaniu raka szyjki macicy jako
główną przyczyną zgonów kobiet z powodu chorób nowotworowych w okresie rozwoju


Gavi zaczął wspierać projekty związane z administrowaniem HPV.
szczepionka
Program Odpowiednich Technologii w Zdrowiu (PATH)
Fundacja Gatesów współpracuje również z PATH, która jest jej ramieniem.
fundusze na opracowanie i przetestowanie szczepionek. Fundacja Gatesów przyznała
PATH to międzynarodowa organizacja non-profit działająca na rzecz globalnego zdrowia, której misją jest ratowanie życia i poprawa zdrowia kobiet i dzieci poprzez innowacje w zakresie leków
partnerstwo publiczno-prywatne założone w latach 70. ubiegłego wieku w celu pracy nad
środki antykoncepcyjne w krajach rozwijających się, a następnie rozszerzone na społeczeństwo
projekty i prace w zakresie zdrowia w ponad siedemdziesięciu krajach.42 PATH jest jednym z
Największa organizacja nonprofit w dziedzinie zdrowia na świecie i uważana za wiodącą organizację w dziedzinie globalnych innowacji w zakresie zdrowia i skupia się na pięciu obszarach: szczepionki,
Leki, diagnostyka, urządzenia, system i serwis. PATH specjalizuje się w przyspieszaniu innowacji w dziedzinie zdrowia w “pokonywaniu barier … zwłaszcza tych, które pojawiają się w samym środku drogi innowacji …
. . . .zwłaszcza tych, które pojawiają się w samym środku drogi innowacji. . . .podczas takich kroków, jak testowanie i doskonalenie, zdobywanie aprobat, komercjalizacja produktu oraz wprowadzanie nowych podejść ” PATH pracuje nad dostarczaniem szczepionek poprzez zaawansowane urządzenia, a także pracuje z
firmy farmaceutyczne do opracowania szczepionek.
c. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
Kolejnym kluczowym partnerstwem Fundacji Gatesów jest współpraca ze Światem.
Organizacja Zdrowia. W latach 1998-2014 Fundacja Gatesów przekazała 2,1 miliarda dolarów.45 Fundacja Gatesów jest największą niepaństwową organizacją pozarządową.
fundator WHO i drugi co do wielkości darczyńca ogółem, ze Stanami Zjednoczonymi
Państwa jako największy darczyńca. Oprócz zapewnienia wsparcia finansowego, państwa
Fundacja Gates aktywnie doradza przy projektach. Fundacja Gatesa ma
duży wpływ na agendę WHO, ponieważ każdy z nich
dotacja jest wstępnie przeznaczona na konkretny cel, ograniczając jej wykorzystanie na konkretny


Programy lub obszary projektów.46 Większość dotacji Fundacji Gatesów
zostały przeznaczone na zwalczanie polio (1,16 mld USD), politykę globalną i rzecznictwo (146 mln USD) oraz zdrowie matek i dzieci (132 mln USD).47
W ten sposób interesy darczyńców mają wpływ na budżet i agendę

W 2010 roku Bill i Melinda Gatesowie wezwali do “Dekady Szczepionek” i
zobowiązali się do przekazania 10 miliardów dolarów na zwiększenie dostępu do szczepionek.
Kampanie, które były w toku po tym ogłoszeniu, zostaną poddane przeglądowi, badanie szczepionki przeciwko HPV w Indiach

 1. Projekt szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w Indiach
  W 2009 r. Fundacja Billa i Melindy Gatesów sfinansowała we współpracy z PATH projekt administrowania wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

  Szczepionki przeciwko HPV” w krajach takich jak Indie, Uganda, Peru i Wietnam,
  Każdy z nich ma inną populację etniczną. Każdy kraj jest finansowany przez państwo.
  narodowy program szczepień ochronnych. To może być w końcu bardzo
  opłacalne dla producentów farmaceutyków i badanie tego rodzaju może
  dostarczają ważnych danych dla promocji szczepionki na świecie.

Sprawa w Indiach będzie
skoncentrują się na następującej analizie, ponieważ przeprowadziła ona dochodzenie przez
rząd krajowy.
W przypadku Indii miał on być stosowany w trzech fazach

Celem szczepionki jest ostateczne zapobieganie rakowi szyjki macicy, który jest związany z pewnymi formami wirusa brodawczaka ludzkiego. Dwa rodzaje szczepionek z dwóch różnych rodzajów farmaceutycznych
firmy były używane w oddzielnych stanach, Gardasil przez Merck i Cervarix
przez GlaxoSmithKline. Były to dwie dostępne na rynku marki
a obaj producenci podarowali szczepionki. Rok przed tym projektem, w 2008 r., obie szczepionki zostały dopuszczone do obrotu w Indiach.
PATH przeprowadził badanie wspólnie z indyjską Radą ds.
Badania (ICMR), która jest główną indyjską agencją rządową
której zadaniem jest prowadzenie badań biomedycznych. PATH wdrożył co
Departament Badań nad Zdrowiem opisany jako “badania operacyjne
Badanie. ” ICMR zapewnił wsparcie techniczne i konsultacje przy opracowywaniu protokołu i planu monitorowania. Celem badania było
generować dane wspierające włączenie szczepionki przeciwko HPV do Indyjskiego Powszechnego Programu Szczepień Ochronnych. W ramach projektu rekrutowano dzieci płci żeńskiej w wieku od dziesięciu do czternastu lat, pochodzące z obszarów wiejskich o niskich dochodach, w większości plemiennych.
Gospodarstwa domowe. Gardasil został wstrzyknięty 13,000 dziewcząt w dzielnicy Khammam w Andhra Pradesh, a Cervarix został wstrzyknięty 10,000 dziewcząt w dzielnicy Khammam w Andhra Pradesh.
Dzielnica Vadodra w Gujarat.
a. Dochodzenie i naruszenia
Projekt spotkał się z publicznym zainteresowaniem, gdy zginęło siedem dziewcząt z
Andhra Pradesh zostały zgłoszone.ICMR zawiesił projekt w


Kwiecień 2010 r.55 Stała Komisja Zdrowia Parlamentu Europejskiego w Indiach
rozpoczęła swoje dochodzenie i doszła do ogólnego wniosku, że “bezpieczeństwo
i prawa dzieci były w dużym stopniu narażone na szwank i naruszane. “
a Komitet nie zgodził się, czy siedem zgonów było
związanych ze szczepieniami. Rząd Indii utrzymuje, że
istnieje możliwość połączenia zgodnie z własnymi badaniami.
Jednakże Komitet stwierdził pewne naruszenia związane z rejestracją
oraz status zatwierdzenia PATH do działania i prowadzenia prób w Indiach,
procedury świadomej zgody, odszkodowanie i traktowanie w przypadku
urazy lub śmierć i konflikty interesów.
Komitet stwierdził, że PATH nie był zarejestrowanym podmiotem prawnym, gdy
zaczęła współpracować z ICMR. PATH jest uważana za zagraniczną organizację niekomercyjną zgodnie z prawem indyjskim, co wymaga od niej uzyskania
zezwolenia agencji rządowych, w tym Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, na utworzenie biura
lokalnie, ale PATH nie zrobił tego i ustawił mu biuro przed otrzymaniem
Zatwierdzenie.59 Z dokumentacji wynika, że uzyskała ona odpowiednie zezwolenie na
W maju 2009 r., dziesięć lat po początkowym utworzeniu urzędu , Komitet stwierdził również nieprawidłowości, za zgodą wyrażoną na rozprawę. Sekretarz Departamentu Badań nad Zdrowiem przyznał, że DCGI
nie stosowano się do wytycznych, ponieważ nie można przeprowadzać badań na dzieciach
dopóki nie przeprowadzi się najpierw na dorosłych. Sekretarz podał jednak, że powodem tego było podanie szczepionki przed okresem dojrzewania, aby chronić przed rakiem.
Badania z udziałem ludzi muszą być prowadzone zgodnie z Dobrą Praktyką Kliniczną
wymagania. Luka w prawie, która została wykorzystana w badaniu, była w
charakterystyka badania klinicznego. Badanie kliniczne zostało opisane
jako “badanie obserwacyjne po udzieleniu licencji”. Kontroler generalny ds. narkotyków
Indie powiedziały, że muszą przestrzegać wytycznych dotyczących badań klinicznych. PATH jednak
powiedział, że projekt był badaniem obserwacyjnym i ICMR wspierał
PATH

Indyjska komisja parlamentarna zawarła następujące uwagi w
swoje sprawozdanie na temat potencjalnych korzyści finansowych projektu:
Gdyby PATH udało się włączyć do projektu szczepionkę przeciwko HPV
w powszechnym programie szczepień ochronnych zainteresowanych osób
to wygenerowałoby nieoczekiwany zysk dla krajów.
producenta(-ów) w drodze sprzedaży automatycznej, rok po roku, bez żadnych wydatków na promocję lub marketing. Jest on dobrze znany
że po wprowadzeniu do programu szczepień, z politycznego punktu widzenia niemożliwe staje się zaprzestanie jakichkolwiek szczepień.

Próby w całej Afryce


Afryka doświadczyła dużego wzrostu badań medycznych z wykorzystaniem człowieka.
Uczestnicy Podczas gdy w Afryce istnieje wiele nieleczonych chorób, to
kontynent jest domem dla niektórych z najbardziej wrażliwych grup i jednostek
w świecie, cierpiącym z powodu ubóstwa, braku edukacji, środowiska naturalnego
sprawy i inne problemy. W związku z tym kluczowe znaczenie ma zapewnienie ochrony
i bezpieczeństwa tych grup, gdy angażują się w nie podmioty zagraniczne. To
jest szczególnie prawdziwe w przypadku badań klinicznych leków, gdzie badanie jest inwazyjne i
niebezpieczne dla uczestnika i potencjalnie opłacalne dla administratora. W jednym z artykułów prasowych w RPA nawet niedawno ogłoszono, że “jesteśmy
królików doświadczalnych dla producentów leków. ” Dwa badania kliniczne na dużą skalę, sfinansowane
przez Fundację Gatesa, miały miejsce w całej Afryce, w 2010 r. etap III
próba szczepionki przeciwko malarii i projekt MenAfriVac.
Próba III fazy szczepionki przeciwko malarii była częścią większego projektu PATH,
PATH Malaria Vaccine Initiative, która podała wiele szczepionek przeciwko malarii na całym świecie. Ten konkretny projekt otrzymał 150 milionów dolarów od Fundacji Gatesa. Faza III badania nad malarią
odbyły się w wielu miejscach testowych w całej Kenii, Ghanie, Tanzanii,


bon, Malawi, Mozambik i Burkina Faso.84 W tym badaniu wykorzystano szczepionkę przeciwko malarii w wersji RTS,S, która została wyprodukowana przez
GlaxoSmithKline.85 Szczepionki zostały podane do 20.000 na całym obszarze
kraje Afryki Subsaharyjskiej, w tym dzieci w wieku od 6 lat do 6 lat.
12 tygodni i dzieci w wieku od 5 do 17 miesięcy. Badania wykazały, że
w 151 przypadkach śmiertelnych i powodujących poważne negatywne skutki, w tym paraliż i
napad w 1048 r. na 5949 dzieci w wieku 5-17 miesięcy.87 Jednakże medyczny
naukowcy stwierdzili, że są to normalne zagrożenia, których można się spodziewać w związku z
szczepienia.
Projekt MenAfriVac był realizowany w ramach szerszej współpracy
przez PATH i WHO o nazwie Meningitis Vaccine Project.89 Projekt ten jest finansowany przez Gates Foundation i koncentruje się na opracowaniu, testowaniu licencji i wprowadzeniu przystępnych cenowo szczepionek. MenAfriVac jest
nazwa handlowa szczepionki opracowanej w ramach tego programu w celu zapobiegania wybuchom zapalenia opon mózgowych w Afryce i zapewnienia niedrogiej szczepionki. Projekt MenAfriVac rozpoczął się w 2010 roku w dwunastu krajach.
Afrykańskie kraje Beninu, Burkina Faso, Kamerunu, Afryki Środkowej
Republika, Czad, Kości Słoniowe, Etiopia, Ghana, Mali, Niger, Nigeria,
i Togo. Do 2016 roku szczepionka została podana do ponad 270 milionów
ludzi w 26 różnych krajach. Chociaż pojawiły się doniesienia o informowaniu
naruszenia zgody, były one bezpodstawne.Pojawiły się również doniesienia o
o negatywnych skutkach dla zdrowia w Burkina Faso, ale zostały one uznane przez
Naukowcy medyczni jak zwykle i nie dają podstaw do obaw o bezpieczeństwo.
Zarówno III faza badania dotyczącego malarii, jak i projekt MenAfriVac zostały uznane przez firmy farmaceutyczne za sukces. Jednakże, sprawozdania
z prób badawczych zostały opublikowane przez Fundację na rzecz Krajowej

Institutes of Health.94 Fundacja Gatesa zapewnia finansowanie tej organizacji.Istnieje więc konflikt interesów.
Podczas gdy badania te nie uzyskały tego samego rodzaju społecznego uznania co
omówiony powyżej proces dotyczący HPV w Indiach i twierdzenia o nadużyciach nie były
Uzasadnione, miały one inne cechy charakterystyczne dla procesu w Indiach.
Podobnie jak w przypadku próby w Indiach, były to również programy szczepień finansowane przez
Fundacji Gatesów i realizowane przez jej partnerów. Procesy te trwały
miejsce w znacznej liczbie państw w Afryce, z których wszystkie mają podobne niewiążące wytyczne dotyczące badań klinicznych z udziałem ludzi.
Podczas gdy twierdzenia o naruszaniu praw człowieka wynikającym z tych badań w całej
Afryka może nie mieć wsparcia, procesy miały taki sam potencjał do nadużyć jak
w Indiach z powodu słabego systemu prawnego regulującego procesy w tych krajach. W rzeczywistości analiza przepisów krajowych w odpowiednich krajach afrykańskich pokazuje, że mają one na ogół mniej rozwinięty system prawny
rządzących badaniami klinicznymi niż w Indiach, więc możliwość nadużyć jest nawet
większy. Dlatego też analiza przepisów krajowych w tych afrykańskich krajach, w których Fundacja Gatesów prowadzi procesy finansowane przez Fundację, jest nadal konieczna, aby zilustrować bardzo słabe przepisy i łatwość, z jaką potencjalne nadużycia mogą być spowodowane
wydarzyć się, jeśli jeszcze tego nie zrobili.

W przeciwieństwie do wymogów instytucjonalnych, które służą jedynie jako wytyczne, organizacje pozarządowe
są zobowiązane do przestrzegania przepisów krajowych państw przyjmujących, w których
praca, w tym wszelkie prawa społeczności lokalnych. W tej sekcji zostaną przedstawione i przedstawione analizy przepisów prawa krajowego krajów przyjmujących w zakresie
które w III fazie badania nad malarią, projekcie MenAfriVac i HPV
Przeprowadzone zostały badania szczepionek, które regulują sektor zdrowia i mają zastosowanie do
badań na ludziach lub badań klinicznych leków. Kraje przyjmujące będą obejmowały
Indie i następujące kraje spośród dwóch wybranych prób afrykańskich
w oparciu o dostępność informacji i dokumentów w języku angielskim: Ghana,
Kamerun, Etiopia, Nigeria, Kenia, Tanzania, Malawi, oraz
Mozambik.129 Analiza ta będzie w szczególności dotyczyła przepisów związanych ze świadomą zgodą, zarówno ogólną, jak i w odniesieniu do nieletnich, na odszkodowanie.
i traktowanie w przypadku szkody poniesionej w wyniku procesu, konfliktu interesów,
mechanizmy składania skarg i mechanizmy egzekwowania prawa.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 59
w Nigerii, Kenii, Tunezji i Południowej Afryce, ale nie w Malawi.159 Jest to
niezbędne dla wszystkich krajów afrykańskich do wdrożenia wymogu rejestracji
Badania kliniczne. W 2012 roku utworzono regionalny rejestr kliniczny.
Panafrykański Rejestr Badań Klinicznych jest dobrowolnym, międzynarodowym rejestrem wszystkich badań klinicznych w Afryce.160 Stanowi on potencjalny środek umożliwiający
regulacje dotyczące badań klinicznych prowadzonych w Afryce, ponieważ podmioty prowadzące badania zachęca się do rejestracji w celu promowania większego zaufania i opinii publicznej
zaufania i standaryzacji sprawozdawczości z badań w celu zwiększenia ich skuteczności oraz
Współpraca. Jest ona jednak niewiążąca i zgodnie z jej definicją
badań klinicznych, wyklucza “badania obserwacyjne, które są badaniami w
które osoby są obserwowane, a ich wyniki są mierzone przez
śledczych “161 , która jest główną luką stosowaną przez PATH w celu uniknięcia rejestracji w Indiach przed przeprowadzeniem testów szczepionki HPV. Tak więc, jest to
ważne, aby państwa miały obowiązek rejestrowania wszystkich badań klinicznych,
zarówno na poziomie regionalnym, jak i lokalnym, ponieważ wiele badań klinicznych w Afryce może być
prowadzone w wielu krajach jednocześnie. Ponadto ważne jest, aby definicja badań klinicznych została rozszerzona tak, aby potencjalnie
szkodliwe luki mogą zostać zamknięte.

 1. Indie
  W Indiach, prawnie wiążące przepisy dotyczące traktowania ludzi
  uczestników badań medycznych i badań klinicznych leków były wdrażane w różnym czasie.162 W 2005 r. rząd wdrożył prawnie wiążące przepisy wymagające pisemnej, świadomej zgody ze strony
  uczestników badań klinicznych leków na ludziach.163 Na mocy załącznika V do
  Harmonogram Y ustawy o narkotykach i kosmetykach (2005), zawierający szczegółowe informacje dotyczące

2017] ODPOWIEDZIALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 61
Ważne jest, aby mechanizmy zapewniające etyczne postępowanie były skoordynowane w ich wysiłkach. Przypadek w Indiach uwypuklił wiele rozłączeń
wśród agencji odpowiedzialnych za sektor zdrowia i badania kliniczne. .
Indyjskie ustawodawstwo musi zapewnić jednolitą politykę w zakresie jego
mechanizm egzekwowania prawa. Dodatkowo, procedury świadomej zgody w
Indie powinny być bardziej restrykcyjne, aby zapobiec wykorzystywaniu uczestników życia ludzkiego. Procesy świadomego wyrażania zgody, które pozwalają na odcisk kciuka dla kogoś
który jest analfabetą, nie wykazuje prawdziwego zrozumienia dla wyboru uczestnictwa w badaniach medycznych lub badaniach klinicznych. Przez odcisk kciuka i świadka,
nie ma również gwarancji, że świadoma zgoda zostanie spełniona. To jest
Szczególnie dotyczy to populacji wrażliwych, takich jak te wykorzystywane w badaniu szczepionki przeciwko HPV, osób o niskich dochodach, uczestników plemiennych.
C. PRAWO MIĘDZYNARODOWE
Prawo międzynarodowe jest często krytykowane za brak możliwości jego egzekwowania oraz
w przypadku przepisów dotyczących traktowania ludzi uczestniczących w
Badania kliniczne, ta krytyka jest do pewnego stopnia prawdziwa. Podczas gdy są
wiele niewiążących międzynarodowych wytycznych dotyczących badań medycznych
przy użyciu ludzkich uczestników, takich jak te wytyczne dostarczone przez
Council for International Organizations of Medical Sciences
Organizacja172 i UNAIDS173, nie ma prawnie wiążących instrumentów, które w szczególny sposób regulują prowadzenie badań medycznych z wykorzystaniem
uczestników badań klinicznych leków na ludziach. Najbliższe instrumenty prawne
byłyby to traktaty uznające prawo do zdrowia.
Prawo do zdrowia jest prawem do najwyższego osiągalnego standardu zdrowia fizycznego i psychicznego, a prawo to zawiera w sobie wolności, w tym wolność
prawo do wolności od niezgodnego z prawem leczenia, np. medycznego

Drugim problemem jest rosnący wpływ organizacji pozarządowych na kształtowanie agendy.
kosztem interesów społeczności lokalnej i rządu, a w szczególności
tych z krajów rozwijających się. Na przykład, duże fundacje, takie jak
Fundacja Gatesa coraz częściej stosuje biznes i rynek.
podejścia do rozwoju globalnego. Podczas gdy podejście to koncentruje się na
Wyniki, sprzyjają projektom, które mają cele krótkoterminowe. Fundacja Gatesów inwestuje najwięcej w rozwój szczepionek, co zapewnia szybkie
Wyniki. Jednocześnie priorytety Fundacji Gatesów zaniedbują
inne kwestie związane z problemami systemowymi, takie jak słaba infrastruktura
i systemów opieki zdrowotnej.

Fundacja Billa i Melindy Gatesów porusza dwa kluczowe aspekty ludzkie
życie: medycyna i jedzenie. Fundacja Gatesów nie tylko jest związana
każdy aspekt opracowywania i dostarczania szczepionek w sektorze zdrowia,
ale zwiększa swoje wysiłki na rzecz rozwoju rolnictwa w całej Afryce
i Azji.209 Fundacja Gatesów jest przykładem rosnącego zasięgu

potencjalny wpływ dużych organizacji pozarządowych oraz potrzeba silniejszego i większego wpływu
jednolite środki odpowiedzialności. Potrzeba jednolitych środków jest nawet
ważniejsze w sferze międzynarodowej. Jak wykazały sprawy
wykorzystywane w analizie, badanie kliniczne może być bardzo obszerne i obejmować
różne kraje w jednym. Najlepszym sposobem na pociągnięcie sponsorów, instytucji lub śledczych do odpowiedzialności za tak szeroko zakrojony projekt jest zatem
mają jednolite praktyki w zakresie odpowiedzialności i egzekwowania przepisów. Ograniczy to nadużycia ze strony instytucji poszukujących lokalizacji o bardziej złagodzonych przepisach. Nie będzie to miało negatywnego wpływu na suwerenność państwa, ale będzie
raczej chronić i wzmacniać go, ponieważ wymaga on jedynie wdrożenia
ze strony prawa krajowego i pozwala rządom krajowym na posiadanie
organizacje pozarządowe odpowiedzialne w koniecznych, lecz ograniczonych okolicznościach.
Wzmocnienie istniejących przepisów w sektorze ochrony zdrowia, zarówno międzynarodowych, jak i
na poziomie krajowym, rozwiąże problem słabych punktów związanych z badaniami klinicznymi. Luki stwierdzone w przepisach regulujących badania kliniczne i wynikające z nich
naruszenia praw człowieka ilustrują potrzebę dokonania przez organizacje pozarządowe, organizacje międzynarodowe, rządy państwowe i obywateli przeglądu przepisów regulujących
inne sektory, np. w sektorze ochrony środowiska. Ponadto wzmocnienie ram rozliczalności organizacji pozarządowych we wszystkich sektorach pozwoli na
zapewnić jednolite środki egzekwowania i odpowiedzialności, tak aby
projekty ponadnarodowe mogą być monitorowane, a obywatele krajów międzynarodowych
społeczność może pociągnąć organizacje pozarządowe do odpowiedzialności za swoje działania.
Istotne jest, aby wszelka pomoc, czy to w zakresie zdrowia, środowiska czy pracy społeczeństwa obywatelskiego, udzielana słabszym społecznościom i jednostkom w krajach rozwijających się była zrównoważona i wzmacniała ich pozycję. Na koniec
w dzisiejszych czasach, organizacje pozarządowe nadal składają się z ludzi, podatnych na działanie
z ludzkiej natury i własnego interesu. Podczas gdy praca organizacji pozarządowych może
konieczność swobodnego omijania polityki opresyjnego państwa
Na przykład, rząd nigdy nie powinien być zmuszony do obchodzenia prawa międzynarodowego. Bez jednolitych, wiążących ram, które kierowałyby i utrzymywałyby je
organizacje odpowiedzialne za swoje działania, będą mogły kontynuować swoją działalność
działać bez ograniczeń. Jednolite, wiążące ramy prawne to jedyny sposób, aby
zapewnienie ochrony słabszych obywateli społeczności międzynarodowej,
ponieważ społeczność międzynarodowa zbyt dobrze wie, że “władza ma tendencję do korumpowania, a władza absolutna korumpuje absolutnie.”

zrodlo https://digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1205&context=annlsurvey

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related posts